Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Условия за ползване

еGov.bg е официалната интернет страница на Българското електронно управление. Порталът предоставя достъп до информация за институциите в България и услугите, които те предоставят. Когато използвате еGov.bg, моля имайте предвид следното:

 

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположенo на тази интернет страница, e съобразенo с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. 

 

Отговорност за чуждо съдържание

Държавна агенция „Електронно управление“ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно. 

 

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Държавна агенция „Електронно управление“ единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление, Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните. Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице се анализира от Google Analytics. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.