Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Най-нови услуги

Услугa, предоставянa от Агенция за социално подпомагане

 

 

 

Услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

 1. 300 Акредитация на органи по сертификация на продукти
 2. 716 Акредитация на органи по сертификация на системи за управление
 3. 738 Оценяване и удостоверяване на лабораториите за съответствие с принципите на добрата лабораторна практика при извършване на изследвания и/или изпитвания на химични вещества и препарати
 4. 740 Акредитация на медицински лаборатории
 5. 922 Акредитация на органи за сертификация на персонал
 6. 950 Акредитация на проверяващи по околна среда
 7. 1376 Акредитация на лаборатории за калибриране
 8. 1377 Акредитация на верификационни органи за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
 9. 1604 Акредитация на органи за контрол

 

 

Услуги, предоставяни от Областна Дирекция Земеделие

 

 

 

Услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция по лозата и виното

 

 1. 276 Издаване на разрешение за презасаждане/присаждане на винени лозя
 2. 278 Издаване на удостоверение за право на участие в мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лози"
 3. 897 Издаване на удостоверение за вписване в лозарския регистър
 4. 1884 Издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни
 5. 2532 Издаване на актуална справка на лозарско стопанство
 6. 2550 Издаване на разрешение за промяна на площ в издадено разрешение
 7. 2552 Издаване на удостоверение за среден годишен добив от грозде
 8. 2659 Издаване на разрешения за нови лозови насаждения
 9. 2930 Издаване на удостоверение по мярка "Инвестиции в предприятия"
 10. 2931 Издаване на удостоверение за право на участие по мярка "Застраховане на реколтата"
 11. 3104 Издаване на удостоверение по мярка "Събиране на реколтата на зелено"

 

 

Услуги, предоставяни от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

 

 1. 425 Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище
 2. 426 Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите
 3. 610 Извършване на регистрация на брокер на стокова борса
 4. 1033 Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки
 5. 1277 Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса
 6. 1278 Предоставяне препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
 7. 1279 Издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията
 8. 2305 Вписване на самостоятелен обект
 9. 2876 Прекратяване действието на регистрация за извършване на дейност като стоково тържище или пазар на производителите, при писмено изразено желание от организаторите на стоковото тържище или пазара на производителите
 10. 2877 Издаване на лиценз за извършване на дейност като клирингова къща