Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на комплексно разрешително на инсталации и съоръжения

Какво представлява услугата

Описание

Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности се разрешават след издаването на комплексно разрешително.

 

Проверка на заявление за издаване на КР.

МЕТОДИКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ СЪЕЛАСНО § 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

 

Изготвяне на проект на КР и съгласуване на проекта с РИОСВ, БД и оператора.

МЕТОДИКА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДА, МЯСТОТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЧЛ. 117 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПОЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Правно основание

Закон за опазване на околната среда - чл. 117, ал. 1, и ал. 2; чл. 120-; чл. 122а

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни - чл. 4-11

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на завление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция по околна среда

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

194 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса

Размерът на таксата е в съответствие с чл. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, одобрена с Постановление № 136 на МС от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.) с последващи изменения. Размерът варира от 1000 до 20000 лв.                                  

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Правно и нормативно обслужване, човешки ресурси и администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406495
Факс: (02)9559015
Адрес на електронна поща: iaos@eea.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време без прекъсване в рамките на работния ден

 

Отдел "Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/9406492
Адрес на електронна поща: iaos@eea.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, работно време без прекъсване в рамките на работния ден

 

Отдел "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/9406426
Адрес на електронна поща: iaos@eea.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, работно време без прекъсване в рамките на работния ден

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не