Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Подаване на жалба срещу действие / бездействие или решение на концеденти, в процедури за предоставяне на концесии

Какво представлява услугата

Описание

Компетентният орган, пред който се обжалват решенията, действията и бездействията (с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог, е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

- Правно основание

 • Чл. 156, ал. 1 от Закона за концесиите

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец и попълнено приложение

 

Жалба (Приложение 1), която съдържа цялата необходима информация и към която са приложени:
1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз, в "Държавен вестник" или в Националния концесионен регистър;
2. доказателства за спазване на срока по чл. 157, ал. 1 от ЗК;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. доказателство за изпращане на жалбата до концедента;
5. други доказателства, с които жалбоподателят разполага.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, след това подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Комисия за защита на конкуренцията

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срок за подаване на жалбата

 

 Жалба може да се подаде от всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от:

 • съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;
 • узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.
   

Такси

Таксата за образуване на производство по Глава шеста от Закона за концесиите пред КЗК е в размер 1700 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г., обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.
Сумите за такси се внасят по банков път по сметка на КЗК в БНБ - ЦУ, както следва:

 

Сметка за такси БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD
Суми за депозити (гаранции) БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство, с разпореждане, в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея.

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административна"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша №18, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)935 61 13
Факс: (02)980 73 15
Адрес на електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не