Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на решения за откриване/закриване на партида, за спиране на достъп до партида, решения за промяна на упълномощени представители по партида и решения за актуализиране на информацията по партида в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ) на оператори на инсталации, авиационни оператори, верификационни органи, физически и юридически лица.

Какво представлява услугата

Описание

Всички участници в Европейската схема за търговия с емисии (оператори на инсталации и авиационни оператори) следва да имат открити партиди в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ). В регистъра се откриват още партиди на верификационни органи, физически и юридически лица. В партидите се съдържат квоти/единици с цел изпълнение на задълженията на операторите за предаване в регистъра на количество квоти, равни на верифицираните годишни емисии. Всички притежатели на партиди могат да търгуват с наличните по партидите квоти/единици. Партидите се откриват с решение на изпълнителния директор на ИАОС.

 

- Правно основание

Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове - чл. 4, чл. 8, ал.1, чл. 11, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 22, ал.1, чл. 23, ал. 1, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 1.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец и прилежащи декларации

(При подаване на Заявления по образци от №1 до №8, се попълват и Приложения №3 и №4)

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция по околна среда

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

31 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса

За откриване на партиди в НРТКЕПГ се събират такси съгласно чл. 5, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ:

1. партиди за квоти на оператор и партиди за квоти на авиационен оператор – 200 лв.;
2. партида на верификатор – 100 лв.;
3. партиди за квоти на лице и търговски партиди – 350 лв.
 

За администриране на НРТКЕПГ ежегодно се събират такси съгласно чл. 5, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ. 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Правно и нормативно обслужване, човешки ресурси и администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406495
Факс: (02)9559015
Адрес на електронна поща: iaos@eea.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време без прекъсване в рамките на работния ден

 

Отдел "Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/9406416
Адрес на електронна поща: iaos@eea.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, работно време без прекъсване в рамките на работния ден

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не