Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Издаване на лицензия за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване

Какво представлява услугата

Описание

За осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се издава лицензия след провеждане на конкурс.

 

Иницииране на процедура

 

Процедурата може да бъде иницирана по искане (по образец) от заинтересовано лице или от СЕМ. Съветът в 14 дневен срок от постъпване на искането, отправя запитване до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за предоставяне на информация за техническите параметри, необходими за аналогово радиоразпръскване на програми. КРС в срок до 3 месеца, а при международно координиране на радиочестоти - до 8 месеца предоставя решение за липсата или наличието на свободен радиочестотен спектър.

 

Обявяване на конкурса

 

СЕМ, в 14-дневен срок от получаване на информация от КРС, взема решение за откриване на конкурс или конкурси съобразно наличния радиочестотен спектър. Решението се обнародва в държавен вестник и съдържа реквизитите, посочени в 116а от ЗРТ. Конкурсът се провежда не по-рано от 30 дни от обнародване на решението в ДВ.

 

Провеждане на конкурса

 

Кандидатите за лицензия подават заявление за участие в конкурса (по образец) в срока, посочен в решението за откриването му. Към него прилагат документите по чл. 116б от ЗРТ. Съветът определя състав на експертна комисия (ЕК) за провеждане на конкурса, в която участват членове на СЕМ и КРС. ЕК представя доклад за дейността си. Съветът, при условията на 116в, ал.2 от ЗРТ, класира кандидатите и взима решения за издаване на лицензия за радиодейност и на разрешение за осъществяване на елекронни съобщения на класирания на първо място кандидат. 

 

Издаване на лицензия

 

В 10-дневен срок от влизане в сила на решението за класиране на кандидатите, участвали в конкурса, СЕМ издава лицензия за радиодейност, а КРС разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.

- Правно основание

 • Закон за радиото и телевизията - чл. 116

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Съвет за електронни медии

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

70 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3150 лв.

 • 150 лева за разглеждане на документите
 • 3000 лева за издаване на индивидуалната лицензия

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Съвет за електронни медии

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)970 88 37
Адрес на електронна поща: monitoring@cem.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Съвет за електронни медии

Идентификатор: 1377

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не