Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на схема на самостоятелен обект

Какво представлява услугата

Описание

Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - схема на самостоятелен обект, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) , автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление до АГКК за достъп до ВЕАУ в КАИС.

- Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 49 б; чл. 55, ал. 1 - 5

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 5; чл. 7, ал. 3; чл. 39, т. 2

Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 41

Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Заявление;
 • Документ за самоличност - при заявяване на място;
 • Документ/данни за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

 •  

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 20 лв.

За бърза услуга 40 лв.

В случай, че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с квалифициран електронен подпис), таксата за услугата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

- Резултат от услугата

Описание

Издадената схема на самостоятелен обект се предоставя по заявения от потребителя на услугата начин.

 • На място на гишето за административно обслужване в териториалната служба по геодезия, картография и кадастър.
 • По електронен път - чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Пл.”Освобождение” № 7, ет. 3, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Адрес на електронна поща: jambol@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, Ул.”Съединение” № 107, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Адрес на електронна поща: shumen@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Г. Сава Раковски" № 26, вх. А, ет 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Адрес на електронна поща: haskovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Ул. “Лилия” № 2, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Адрес на електронна поща: targovishte@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, Ул.”Цар Симеон Велики” № 1, п.к. 6003
Код за междуселищно избиране: 042
Адрес на електронна поща: stara.zagora@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, кв. “Павлово”, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: sofia@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: sofia.oblast@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Бул.“България” № 69, ет. 1 и 3, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Адрес на електронна поща: smoljan@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, Ул. “Димитър Пехливанов” № 2, ет. 2, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Адрес на електронна поща: sliven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, Ул. “Илия Блъсков” № 1, ет. 3, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Адрес на електронна поща: silistra@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, Ул. “Църковна Независимост” № 18, ет. 6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: ruse@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, Ул. “Бузлуджа” № 2, ет. 6 и 7, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Адрес на електронна поща: razgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. “Съединение” № 3, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Адрес на електронна поща: plovdiv@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, Ул. “Ал.Стамболийски” № 1, ет. 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Адрес на електронна поща: pleven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, Ул. “Търговска” № 46, ет. 4, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Адрес на електронна поща: pernik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, Ул.”Цар Шишман” № 2, ет. 5, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Адрес на електронна поща: pazardzhik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, Пл. “Жеравица” № 3, ет. 3, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Адрес на електронна поща: montana@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, Бул. “България” № 3, ет. 4, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Адрес на електронна поща: lovech@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. “Гороцветна” № 43, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Адрес на електронна поща: kjustendil@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, УЛ. “Беломорски” № 79, ет. 1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Адрес на електронна поща: kardzhali@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, Бул. “Добруджа” № 28, ет. 3, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Адрес на електронна поща: dobrich@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Пл. “Възраждане” № 5, ет. 4, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Адрес на електронна поща: gabrovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Бул. “Христо Ботев” № 46, ет. 1,2 и 3, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Адрес на електронна поща: vraca@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, Ул.”Цар Симеон Велики” № 71, ет. 6, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Адрес на електронна поща: vidin@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Бул. “Цар Т.Светослав” № 59, ет. 4, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Адрес на електронна поща: veliko.tarnovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, Бул.”Цар Освободител” № 76 Г, ет. 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: varna@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Бул. “Ст. Стамболов” № 120, ет. 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: burgas@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 49, вх. Б, ет. 4, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Адрес на електронна поща: blagoevgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да