Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Подаване на искане за установяване на нарушение по Закона за защита на конкуренцията

Какво представлява услугата

Описание

Искането за установяване на нарушения по глави трета, четвърта, седма и седма „б“ на закона се подава на основание чл. 38, ал.1, т.2,3,4 и 9 от Закона за защита на конкуренцията.

- Правно основание

 • Чл. 38, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията  

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление и попълнено приложение

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, след това подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Комисия за защита на конкуренцията

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Такси

Таксата за образуване на производство е определена в Тарифа за таксите, които се събират от Комисия за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията и същата е в размер на 500 лева.
Сумите за такси се внасят по банков път по сметка на КЗК в БНБ - ЦУ, както следва:

 

Сметка за такси БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD
Суми за депозити (гаранции) БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува с разпореждане производство по искането, в случаите когато в същото не са допуснати нередовности или констатираните нередовности са отстранени.  Отказ да бъде образувано производство може да бъде постановен при услувията на чл.38, ал.4 от ЗЗК.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административна"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша №18, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)935 61 13
Факс: (02)980 73 15
Адрес на електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не