Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Подаване на искане за установяване на антитръстови нарушения

Какво представлява услугата

Описание

Искането за установяване на антитръстови нарушения се подава на основание чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за защита на конкуренцията, за установяване на извършеното нарушение на чл.15 и чл.21 от ЗЗК и на чл.101 и чл.102 от ДФЕС.

- Правно основание

 • Чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за защита на конкуренцията  

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец и попълнено приложение

 

Съгласно чл. 71 ЗЗК искането (Приложение 1) по чл. 38, ал. 1, т. 3 се подава по образец, утвърден от Комисията и следва да съдържа: името/наименованието и данни за регистрацията/единния граждански номер на молителя и на лицето, срещу което е оплакването; адреса/седалището и адреса на управление на молителя и на лицето, срещу което е оплакването; описание на обстоятелствата, на които се основава искането и твърдяното нарушение; в какво се състои искането; доказателствата в подкрепа на искането; подписа на лицето, което подава искането, или на неговия представител; документ за платена държавна такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, след това подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Комисия за защита на конкуренцията

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Такси

Таксата за образуване на производство е определена в Тарифа за таксите, които се събират от Комисия за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията и същата е в размер на 500 лева.
Сумите за такси се внасят по банков път по сметка на КЗК в БНБ - ЦУ, както следва:

 

Сметка за такси БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD
Суми за депозити (гаранции) БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува с разпореждане производство по искането, в случаите когато в същото не са допуснати нередовности или констатираните нередовности са отстранени. Отказ да бъде образувано производство може да бъде постановен при услувията на чл.38, ал.4 от ЗЗК.

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административна"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша №18, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)935 61 13
Факс: (02)980 73 15
Адрес на електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не