Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване на индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове

Какво представлява услугата

Описание

След вписване на индустриален парк в регистъра на националните паркове до заличаването му от него, за парка се прилага облекчен режим на административно обслужване при изграждането и развитието му. Собственикът на индустриален парк и инвеститорът може да получават подкрепа при условията и по реда на Закона за индустриалните паркове, както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

- Правно основание

 • Закон за индустриалните паркове - чл. 21, чл. 30, ал. 1-4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката и индустрията.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Заповед на министърът на икономиката и индустрията за вписване на индустриялния парк в регистъра по чл. 21 от ЗИП се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението в Министерството на икономиката и индустрията за вписване на парка в регистъра на индустриалните паркове. При наличие на нередовности в 14-дневен срок министърът на икономиката и индустрията уведомява оператора за това. Когато в 30-дневен срок от подаване на уведомлението операторът не е отстранил нередовностите, министърът на икономиката и индустрията издава заповед за отказ от вписване в регистъра. Министърът издава заповед за вписване, съответно за отказ от вписване на индустриалния парк, в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по предходното изречение.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министърът на икономиката и индустрията

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не