Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Подаване на жалба срещу действие / бездействие или решение на възложител на Обществена поръчка

Какво представлява услугата

Описание

Компетентният орган, пред който се обжалват решенията, действията и бездействията на възложители на обществени поръчки, е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за: възлагане на обществена поръчка, включително въз основа на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи; сключване на рамково споразумение; създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи; конкурс за проект. Решенията по ал. 1 се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действията или бездействията на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, както и решенията по чл. 175, ал. 5, а именно решенията да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, в случай, че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор. На обжалване подлежат и обявленията за доброволна прозрачност, които са индивидуални административни актове.

- Правно основание

 • Чл. 196 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец и попълнено приложение.

Жалбата (Приложение 1) се подава в писмена форма и на български език. Тя следва да съдържа определените в чл. 199, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП реквизити, като към нея трябва да са приложени:

1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в РОП;
2. доказателства за спазване на срока по чл. 197, ал. 1
3. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;
4. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5;
5. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;
6. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, след това подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Комисия за защита на конкуренцията

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срок за подаване на жалбата

 

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10 – дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3. Този срок е 14 дневен от публикуването в РОП на обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което се одобрява.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

Размерът на таксата за образуване на производство пред КЗК е в съответствие с определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция, както следва:
1. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв. - 850 лв.;
2. за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. - 1700 лв.;
3. за поръчки на стойност над 5 000 000 лв. - 4500 лв. 

 

Сумите за такси се внасят по банков път по сметка на КЗК в БНБ - ЦУ, както следва:
Сметка за такси БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD
Суми за депозити (гаранции) БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;
IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство, с разпореждане, в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея.

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административна"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша №18, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)935 61 13
Факс: (02)980 73 15
Адрес на електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не