Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на лиценз за железопътен превозвач

Какво представлява услугата

Описание

Лицензът за извършване на железопътни превози на пътници предоставя правото да се превозват пътници, техният ръчен багаж, багажни пратки и колетни пратки. Лицензът за извършване на железопътни превози на товари предоставя правото да се превозват товари. Лицензът за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, издаден в Република България е валиден на територията на държавите-членки на Европейския съюз. Издаденият лиценз е поименен и не подлежи на преотстъпване. Издаденият лиценз е безсрочен, като на всеки 5 години се преразглеждат условията за неговото издаване. Лицензът се преразглежда и в случаите на преобразуване на железопътния превозвач или при промяна в собственика му.

 

Сформиране на комисия и преглед на документите

 

Със заповед на изпълнителния директор на ИА "Железопътна администрация" се сформира комисия за разглеждане на заявлението и приложените към него документи.

Комисията извършва първоначална оценка за валидност на подаденото заявление и наличност на изискваните документи към заявлението. В срок до един месец от подаване на заявлението, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят.

В случай че в заявлението или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани непълноти или нередовности, на кандидата се определя срок 10 работни дни за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация.

Комисията извършва оценка относно изпълнението на изискванията за издаване на Лицензия съгласно критериите и изискванията на нормативната база, и изготвя доклад до изпълнителния директор. След одобряване на доклада, в случай на съответствие с установените критерии се пристъпва към следващия етап - проверка "на място".

 

Преглед "на място"

 

Проверка "на място" се извършва след одобряване на доклада за съответствие с критериите на подадените документи, по План, изготвен от председателя на комисията, назначена от изпълнителния директор на ИА "Железопътна администрация".

След приключване на етапа председателят на комисията изготвя обобщен доклад до изпълнителния директор с предложение за издаване на Лицензия или отказ за издаване на лицензия.

 

Издаване на Лицензия

 

В случай на одобрен доклад от комисията за издаване на Лицензия, изпълнителният директор на ИА "Железопътна администрация" изпраща доклад до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с предложение да издаде Лицензия на кандидата. Лицензията се издава в срок, не по-дълъг от 3 месеца след представяне на цялата документация и съответната информация, включително на допълнително изисканите.

- Правно основание

 • Закон за железопътния транспорт - чл. 37, ал. 1; чл. 37, ал. 8; чл. 37, ал. 9; чл. 37, ал. 10; чл. 37, ал. 11
 • Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) - чл. 4, ал. 1; чл. 5, ал. 1; чл. 7, ал. 1 и 2
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (текст от значение за ЕИП) - чл. 3, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление

 

Лицата, които кандидатстват за издаване на лицензия подават до Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" писмено заявление, към което прилагат необходимите документи.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката и след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Три месеца от датата на представяне на цялата документация и на съответната информация, включително на допълнително изисканите документи

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 45000 лв.

 

Таксата от 45 000 лв. е за издаване на лицензия за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт.

За издаване на лицензия за превоз на товари, таксата е 30 000 лв.

За издаване на лицензия за превоз на пътници, таксата е 25 000 лв.

При преразглеждане на лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари се събират таксите, намалени с 50 на сто.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Регулиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)987 67 69
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не