Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

Услуги

- Какво прави администрацията

Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" е регулаторен орган в железопътния транспорт. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по безопасността в железопътния транспорт. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

- Основни отговорности

 

Изпълнителната агенция "Железопътна администрация":

  •     контролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги;
  •     проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии и разрешения;
  •     събира такси за издаване на лицензиите и разрешенията, както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и за признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари, в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  •     издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт;
  •     води регистри и набира статистически данни за дейностите в железопътния транспорт;
  •     разработва и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт;
  •     осъществява контролни функции по този закон, включително по отношение въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система;
  •     предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;
  •     съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;
  •     изпълнява и други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.

 

- Устройствен правилник / закон

Закон за железопътния транспорт
Обн. ДВ бр. 97 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 115 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2021 г.


Устройствен правилник на изпълнителната агенция
Обн. ДВ бр. 61 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2010 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: FOffice@iaja.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9409428

Факс: (02) 987 67 69www.iaja.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: София, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

Код по Булстат


130663221

Данни от административния регистър


Идентификатор: 621


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 04.08.2023г.