Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Изготвяне на копия на архивни документи

Какво представлява услугата

Описание

По заявка на физически и юридически лица държавните архиви извършват копиране на архивни документи на хартиен, микрофилмов и цифров носител (ксерокопие, принтеркопие, микрофилмово копие, дигитално копие, фотокопие от негатив). Изготвяне на дигитални копия на архивни документи с техника на заявителя се извършва по условия и ред, определени с Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция “Архиви”.

 

Копирането се извършва когато няма ограничение в достъпа до архивните документи; физическото състояние на заявените документи позволява репродуциране; техническите възможности на архивите, съхраняващи документите позволява това (чл. 30 (1), т. 1–3 от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд). Дигитални копия на архивни документи се изготвят със следните технически параметри: резолюция – до 300 ppi, файлов формат – JPEG или TIFF, сива скала или RGB; копия извън посочените параметри се изготвят при наличието на техническа възможност (чл. 30 (2) и (3) от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд). Копиране на цял/цели фонд/фондове, на особено ценни документи, на документи, за които е необходимо разшиване на архивната единица или реставрация и консервация, се извършва след писмено разрешение от ръководителя на архива (чл. 31 от Наредба за реда за използване на документите от националния архивен фонд). Подходящият вид копиране на увредени и/или застрашени при копирането документи се определя от архива (чл. 32 (1) от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд).

 

При заявено искане от страна на заявителя държавните архиви извършват заверка на копията на хартиен носител (ксерокопие и принтеркопие). Със заверката се удостоверява верността с архивния документ.

 

- Правно основание

 • Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд - чл. 26; чл. 27; чл. 28

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Запази" за да се генерира уникален номер на заявката и заключи електронната форма.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Държавна агенция "Архиви".

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 7 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

 

Тарифа за таксите и Цени на услугите

Забележка: фиксирана такса за заверка на 1 лист от архивен документ - 2.50 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

 • на гише;
 • уведомление по електронен път;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на посочения адрес за кореспонденция;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на друг адрес;
 • чрез пощенски/куриерски служби, пощенска кутия.

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Държавен архив" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 3, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)827 937, (064) 823 218, (064) 835 358
Адрес на електронна поща: pleven@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 24, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)604 271, (068) 604269
Адрес на електронна поща: lovech@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, гр. Враца, ул. „Антим І“ № 8, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)471 089, (092) 626121
Факс: 626 121
Адрес на електронна поща: vratsa@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, ул. „Княз Борис І“ № 27, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)600 268, (094) 600283
Факс: 600283
Адрес на електронна поща: vidin@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 38, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)301 105, (096) 301106
Адрес на електронна поща: montana@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 18, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)877 597, (054) 875338
Адрес на електронна поща: shumen@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. „Клисура“ № 5, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)63 778
Адрес на електронна поща: targovishte@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр. Добрич, ул. „Славянска“ № 26, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602 077
Адрес на електронна поща: dobrich@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр. Варна, ул. „Преслав“ № 52, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)617 931, (052) 632537
Адрес на електронна поща: varna@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“” № 5, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)622 625, (038) 624 034
Адрес на електронна поща: haskovo@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 78, п.к. 4703
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)63 284, (0301) 63 403
Факс: (0301) 63 403
Адрес на електронна поща: smolyan@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.”Св. Иван Рилски“ № 5, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444 432, (034) 444 438
Адрес на електронна поща: pazardzhik@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Софроний Врачански“ № 3, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)62 778, (0361) 62 653
Адрес на електронна поща: kardzhali@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. „Кракра“ № 9–11, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)267 059, (032) 267 077
Факс: 632 233
Адрес на електронна поща: plovdiv@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр. Силистра, ул. „Ген. Скобелев“ № 5, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)822 227
Адрес на електронна поща: silistra@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, ул. „П. Р. Славейков“ № 1, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)66 23 28, (084) 625411
Адрес на електронна поща: razgrad@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 17, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)804 634, (066) 803569
Адрес на електронна поща: gabrovo@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ № 38, п.к. 7005
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082) 841 866, (082) 841 868, (082) 841867
Адрес на електронна поща: ruse@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. В. Търново, ул. „Читалищна“ № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)601 884, (062) 627987
Адрес на електронна поща: v.tarnovo@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 24, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)663 369, (046) 663367
Адрес на електронна поща: yambol@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ № 81, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)659 052, (042) 258105
Адрес на електронна поща: st.zagora@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)689 133, (044) 686723
Адрес на електронна поща: sliven@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, ул. „Проф. Яким Якимов“ № 7, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)860224, (056) 860458
Адрес на електронна поща: burgas@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)603 273, (076) 603 493
Адрес на електронна поща: pernik@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Райна Цанева“ № 6, ет. ІІ и ІІІ, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)524304, (078) 524 305
Факс: 523463
Адрес на електронна поща: kyustendil@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. ул. „Арсений Костенцев“ № 2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)885 435, (073) 885 434
Факс: 885434
Адрес на електронна поща: blagoevgrad@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, гр. София, ул. "Московска" 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400144, (02) 9400 139
Факс: 9801443
Адрес на електронна поща: sofia@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев” № 21, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)616 950, (062)616 921, (062) 616 940
Факс: 635873
Адрес на електронна поща: dvia@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Дирекция "Централен държавен архив"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, гр. София, ул. "Московска" 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400179, (02)9400153, (02)9400157, (02)9400140
Факс: (02)9801443
Адрес на електронна поща: cda@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Държавна агенция "Архиви"

Идентификатор: 1124

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не