Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Издаване на удостоверение от Държавния военноисторически архив

Какво представлява услугата

Описание

С удостоверенията издавани от ДВИА – Велико Търново се доказва трудовия стаж, осигурителния доход и социален статус на граждани – кадрови военнослужещи, граждански лица и техните наследници.

 

ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

 • Удостоверение за трудов стаж от дирекция “Държавен военноисторически архив” – Велико Търново (ДВИА – Велико Търново);
 • Удостоверение за осигурителен доход от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение за наборна военна служба от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение за преминато обучение във висше военно училище/средно сержантско училище от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение с академична справка от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение за “ветеран от войните” от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение за “награден с Орден за храброст” от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение за преминато лечение във военномедицинско/и заведение/я от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение на наследници на ветерани от войните от дирекция ДВИА – Велико Търново;
 • Удостоверение за военна служба в мисия извън страната и степен на риск от дирекция ДВИА – Велико Търново.

 

- Правно основание

Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд - чл. 20

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • За издаване на удостоверение за трудов стаж: период на трудовия стаж; военнопощенски номер на поделението/ята; длъжност/и, на която/които е работил заявителят.
 • За издаване на удостоверение за осигурителен доход: период; военнопощенски номер на поделението/ята; заемани длъжност/и; войскова част, към която заявителят се е водил на финансово деловодство.
 • За издаване на удостоверение за отбита наборна военна служба: място на раждане; местожителство по време на службата; военно окръжие, което е връчило повиквателната (за гр. София – Районно военно окръжие); период на службата; военнопощенски номер на поделението/ята; ако заявителят се е водел с други имена по време на службата (изписват се трите имена).
 • За издаване на удостоверение за преминато обучение във висше военно училище/средно сержантско училище: място на раждане; наименование на военното учебно заведение, в което се е обучавал; специалност; период на обучението в учебното заведение.
 • За издаване на удостоверение с академична справка: място на раждане; наименование на военното учебно заведение, в което се е обучавал; специалност; период на обучението в учебното заведение.
 • За издаване на удостоверение за “ветеран от войните”: място на раждане; с коя войскова част е взел участие в Оперативна зона на военните действия.
 • За издаване на удостоверение за “награден с Орден за храброст”: място на раждане; с коя войскова част е взел участие в Оперативна зона на военните действия; кога и с какво отличие е удостоен.

Забележка: За издаване на дубликат на удостоверение при вече придобити права на “ветеран от войната” и “Награден с Орден за храброст”, заявителят следва да посочи номера на удостоверението.

 • За издаване на удостоверение за преминато лечение във военномедицинско/и заведение/я: период на лечение и в кое болнично заведение е проведено.

Забележка: За удостоверения, издавани на основание архиви на Централната военно- лекарска комисия (ЦВЛК) е необходимо, заявителят да предостави военнопощенския номер на поделението и датата на освобождаването от служба.

 • За издаване на удостоверение на наследници на ветерани от войните: трите имена на ветерана, място на раждане, номер на удостоверението за ветеран от войните; с коя войскова част е взел участие в Оперативна зона на военните действия.
 • За издаване на удостоверение за военна служба в мисия извън страната и степен на риск: място на раждане, местожителство по време на службата, период на участие в мисията).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Запази" за да се генерира уникален номер на заявката и заключи електронната форма.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Държавна агенция "Архиви".

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

Тарифа на таксите

- Резултат от услугата

Описание

 • на гише;
 • уведомление по електронен път;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на посочения адрес за кореспонденция;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на друг адрес;
 • чрез пощенски/куриерски служби, пощенска кутия;

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев” № 21, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)616 950, (062)616 921, (062) 616 940
Факс: 635873
Адрес на електронна поща: dvia@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Държавна агенция "Архиви"

Идентификатор: 1124

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция ДВИА – Велико Търново.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не