Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Български институт по метрология

Услуги

- Какво прави администрацията

Осъществява дейности, включващи:
• създаване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
• организиране на изграждането и развитието на националната система за сертифицирани сравнителни материали;
• осигуряване на проследимостта на измерванията в страната чрез калибриране;
• извършване на метрологичен контрол на средствата за измерване – изпитване за одобряване на типа, първоначални и последващи проверки и метрологична експертиза на средства за измерване.
Подпомага органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измерванията.
Провежда метрологични изследвания и предоставя услуги, свързани с измерванията в области от обществен, научен и икономически интерес.
Провежда дейности, свързани с международното признаване на резултатите от измерванията, извършвани в Република България.
Осъществява обучения и консултации по метрологични въпроси.

- Основни отговорности

Държавната политика в областта на измерванията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се изпълнява от председателя на Българския институт по метрология и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съобразно правомощията им.

- Устройствен правилник / закон

Закон за измерванията
Обн. ДВ бр. 46 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 72 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г.


Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Обн. ДВ бр. 98 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2022 г.


Устройствен правилник на Българския институт по метрология от 2006 г.
Обн. ДВ бр. 40 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 5 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2023 г.


НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА


Закон за данък върху добавената стойност
Обн. ДВ бр. 63 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 113 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 55 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 71 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 111 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2023 г.


Закон за хазарта
Обн. ДВ бр. 26 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2022 г.


Закон за чистотата на атмосферния въздух
Обн. ДВ бр. 45 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 49 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 85 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 6 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г.


Закон за техническите изисквания към продуктите
Обн. ДВ бр. 86 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2020 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: bim@bim.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9702 773

Факс: (02) 9702 777www.bim.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Изгрев
Адрес: бул."Д-р Г. М. Димитров" № 52Б
Пощенски код: 1797

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 07:30 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите се определя в границите от 7:30ч. до 18:30 ч. със задължително присъствие в периода от 10:00 ч. до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 ч. и 13:00 ч.

Код по Булстат


175092070

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1108


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 04.08.2023г.