Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Национален осигурителен институт

Услуги

- Какво прави администрацията

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция в България, която на основата на законовото задължение за обществено осигуряване гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите. Институтът управлява средствата на държавното обществено осигуряване.

- Основни отговорности

Сред основните отговорности на Националният осигурителен институт (НОИ) е управлението на държавното обществено осигуряване в Република България.
НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт.
Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на:

    паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт;
    паричните обезщетения за безработица;
    пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.

- Устройствен правилник / закон

Кодекс за социално осигуряване

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: noi@nssi.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 070014802, (02) 9020506http://www.noi.bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Възраждане
Адрес: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Пощенски код: 1303

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:00 ч. - До: 16:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Приемно време за граждани.

Код по Булстат


121082521

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1379


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.