Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Какво представлява услугата

Описание

Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти.

 

Срок на действие на документа

 • Свидетелството за правоспособност е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 16.01.2003 г.
 • Квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство вписано в свидетелства за правоспособност на борден инженер (F/EL), щурман (борден навигатор) (F/NL) и борден радиооператор - (F/ROL) е с валидност 1 година.
 • Квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство вписано в свидетелства за правоспособност на борден оператор (F/OL) и борден съпроводител (F/CL) е с валидност 3 години.
 • Квалификации за инструктори и проверяващи вписани в свидетелства за правоспособност на борден инженер (F/EL), на щурман (борден навигатор) (F/NL), на борден радиооператор - (F/ROL), на борден оператор (F/OL) и на борден съпроводител (F/CL) е с валидност 3 години.

- Правно основание

 • Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 27, ал. 1, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Заявление за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или разрешение на членове на екипажа различни от пилоти
 • Прилагат се всички документи, описани в заявлението
 • Документ за платена такса

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете формата на вашия компютър.
 3. След попълване на образците в Microsoft Word, образецът се трансформира в PDF файл и се подписва. 

  Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF можете да намерите тук.
  Указания за подписване с мобилен електронен подпис на документ в PDF с B-Trust или Evrotrust
   
 4. Изберете бутона ЗАЯВИ УСЛУГАТА
 5. След автентикиране в Системата за сигурно електронно връчване, отидете в секция "Изпрати съобщение".
 6. Изпратете подписаните документи към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

 

Указания за изпращане на документи може да намерите ТУК.

 

Следва да се има предвид, че когато документите се подават от името на юридическо лице, същото трябва да има профил в Системата за сигурно електронно връчване

 

Указания за регистрация на юридическо лице може да намерите ТУК

 

Регистрация на подадените от Вас документи и получаване на входящ номер става след заплащане на дължимите такси.

 

Указания за заплащане на дължими такси можете да намерите ТУК

 

 

Услугата може да се заявява и през Електронния портал на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", който е достъпен през интернет сайта на ГД ГВА à Е-Портал à Вход към електронен портал à https://www.caa.bg/bg/category/18890

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

 

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата: 
На хартиен носител в центъра за административно обслужване на ГД ГВА находящ се на адрес: гр. София, бул „Брюксел“ №1- лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;

Кой издава резултата от услугата

Главен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не