Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Агенция за хората с увреждания

Услуги

- Какво прави администрацията

Агенция за хората с увреждания е Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

- Основни отговорности

Агенцията извършва следните дейности:

    Създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;
    Регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 на ЗИХУ;
    Контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;
    Води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
    Участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
    Разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
    Разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
    Изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по интеграция на хората с увреждания;
    Други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Обн. ДВ бр. 112 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 83 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2019 г.


Закон за хората с увреждания
Обн. ДВ бр. 105 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: ahu@mlsp.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 931 80 95

Факс: (02) 832 41 62ahu.mlsp.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Сердика
Адрес: ул. Софроний Врачански № 104-106
Пощенски код: 1233

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

ЦАО работи от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване

Код по Булстат


121350407

Данни от административния регистър


Идентификатор: 946


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.09.2023г.