Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Какво представлява услугата

Описание

Организиране и провеждане на курсове за правоспособност при работа с взривни материали се извършва с разрешение.

 

 

 

- Правно основание

Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1

Приложение № 1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи - чл. 4; чл. 2, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Искането и придружаващите го документи се подават в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ).

 

Документи, които следва да придружават искането:

1. Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (бланка)

2. Списък на преподавателския състав, в който се посочват пълните имена на преподавателите, ЕГН и придобит трудов стаж в областта на взривните работи. В списъка да се включи лектор специалист по долекарска и първа помощ;

3. Разработени учебни програми за отделните видове персонал и дейности с взривни материали. Програмите за персонал по чл. 3, ал. 2, т. 5-11 от ПБТВР да бъдат утвърдени от съответната Дирекция „Инспекция по труда“, отговаряща за областта на Република България, на територията на която ще се провеждат курсовете за правоспособност (за персонала по чл. 3, ал. 2 т. 1-4 учебните програми се утвърждават от ИА ГИТ в хода на процедурата по издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали). Учебните програми да включват съответния хорариум от теоритично и практическо обучение за работа с взривни материали, както и теми за долекарска и първа помощ;

 

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Индивидуалният административен акт (отказът от издаване на индивидуален административен акт, актът за прекратяване на административното производство) се предоставят на заявителя по посочения от него в заявлението начин – на място в деловодството на ИА ГИТ, по пощата или по куриер, по електронна поща (подписано с електронен подпис).

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 17 670
Адрес на електронна поща: info@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Разговорите на телефон 0700 17 670 са настроени на 5 мин. При набиране от стационарен телефон се таксуват като градски разговор, а при набиране от мобилен - според индивидуалния тарифен план на потребителя за разговори с мрежа на Виваком.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не