Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Регистрация и предоставяне на удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа

Какво представлява услугата

Описание

Регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, която се изразява в оказване съдействие на търсещи работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.


За целта лицата подават заявление с приложени документи за регистрация като посредник по наемане на работа в Агенцията по заетостта. 


На заявителя трябва да е предоставена възможност за избор на вида заявление:

 • Приложение № 1 – за лица, регистрирани по българското законодателство;
 • Приложение № 1а – за лица, регистрирани по законодателството на ЕС, ЕИО или Конфедерация Швейцария.

 

В зависимост от обстоятелството дали са регистрирани по българското законодателство или по законодателството на ЕС, ЕИО или Конфедерация Швейцария, заявленията са отделни и приложените документи са различни.

 

Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

 

Заявители могат да бъдат лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство или законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани по реда на Наредбата.
 

- Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 28, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 • За извършване на регистрацията на лица, регистрирани по българското законодателство се подават следните документи:
 1. заявление по образец за регистрация за извършване на  посредническа дейност по наемане на  работа за лица, регистрирани по българското законодателство;
 2. нотариално заверено копие на документ за завършено средно или висше образование на  представляващия физическото или юридическото лице. 

 

За лицата, завършили средно образование след 1 януари 2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;

 

 1.  нотариално заверено копие на документ за завършено средно или висше образование на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа /ако има такива вписани в заявлението/.

 

За лицата, завършили средно образование след 1 януари 2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование; 

 

 1. нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт на представляващия физическото или юридическото лице;
 2. нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци /ако има такива посочени в заявлението/;

 

 • За извършване на регистрацията на лица, регистрирани по  законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България, се подават следните документи:

 1. заявление  по образец за регистрация за извършване на  посредническа дейност по наемане на  работа за лица регистрирани по  законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България;
 2. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 – т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по регистрация, представен с официален превод на български език;
 3. копие на документ, удостоверяващ правото на лицата да предоставят посреднически услуги по заетостта, издаден от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, представен с официален превод на български език;
 4. списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по наемане на работа на територията на Република България, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;
 5. списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци на територията на Република България, съдържащ данни за наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Агенция по заетостта.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 380 лв.

За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за Република България, таксата е в размер на 380 лева.

За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за други държави или за моряци, таксата е в размер на 670 лева.

- Резултат от услугата

Описание

Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се получава лично от кандидата в Агенцията по заетостта или се изпраща с куриер на посочен от заявителя адрес.

Кой издава резултата от услугата

Министър на труда и социалната политика

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Адрес на електронна поща: az@az.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по заетостта

Идентификатор: 731

Кой може да предостави информация за услугата

Агенцията по заетостта, oтдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници" https://www.az.government.bg/pages/firmi-posrednici-normativna-uredba/

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не