Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители

Какво представлява услугата

Описание

Министърът на правосъдието одобрява със заповед организациите, които обучават медиатори. Условията и редът за одобряването им, както и изискванията за обучението на медиаторите се определят с наредба на министъра на правосъдието.

Обучение на медиатори могат да извършват организации, които разполагат със специалисти с квалификация и опит в медиацията и са одобрени със заповед на министъра на правосъдието.

 

- Правно основание

Закон за медиацията - чл. 8, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Организация, която кандидатства за одобряване, подава заявление по образец, утвърден от министъра на правосъдието, към което се прилагат:

  • копие от акта, с който е създадена организацията, когато не подлежи на регистрация.
  • учебен план и учебна програма за обучение на меднатори в съответствие с изискванията на тази наредба, както и правила за провеждане на изпита;
  • списък на специалистите, които ще извършват обучение, и копия на документи, които удостоверяват квалификацията и опита им;

 

За разглеждането на заявление, подадено от търговец или от юридическо лице с нестопанска цел, се извършва служебна справка: в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Електронното заявление  по образеца, утвърден от министъра на правосъдието се попълва в портала на следния интернет адрес: https://mediation.mjs.bg/, от лице представляващо организацията. Услугата се предоставя на български език. Заявителя се уведомява по електронен път.

 

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

  1. Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III
  2. Интернет адрес, на който се намира информация за услугата: https://mjs.bg/home/index/86b599a1-98fd-476e-8fee-6b686cafc76d
  3. Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: https://mediation.mjs.bg/
  4. Интернет адрес за служебно заявяване: Няма
  5. Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична
  6. Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга: Квалифициран електронен подпис. Автентикацията се извършва чрез интеграция със системата „еАвтентикация“ на ДАЕУ.

 

Организациите се информират за извършено вписване чрез Централизирания електронен портал за медиация.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

Такса 100 лв., по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от  съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието.

Заплащането се извършва:

По банков път по банковата сметка на министерството: IBAN сметка: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01; BIC: BNBG BGSD Или електронно чрез централизирания портал за медиация при заявяване на услугата по електронен път.

 

- Резултат от услугата

Описание

Министърът на правосъдието одобрява със заповед организациите, които обучават медиатори и я вписва служебно в поддържания от Министерството на правосъдието списък на одобрените организации за обучение на медиатори. За всяка вписана в списъка организация се създава, поддържа и съхранява преписка.

Когато организацията, която кандидатства да обучава за медиатори, не отговаря на нормативните изисквания, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно лице от състава на министерството отказва със заповед одобряването. Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс пред съответния административен съд.

Кой издава резултата от услугата

Министър на правосъдието

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не