Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Какво представлява услугата

Описание

Решението е необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение или за одобряване на плана, програмата, проекта и е неразделна част, елемент от процедурата по разрешаване на предложението/плана, програмата, проекта по реда на специален закон. Компетентният орган взема решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с което съгласува или не съгласува плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения.

 

Процедура

 

Административната услуга стартира с внасяне от възложителя на уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения), доказателство за внесена такса и информация и документация съгласно приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения).

 

Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението, КО изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и определя срок за това. КО извършва проверка за допустимост на ППП/ИП спрямо: режима на дейност на защитените зони, определен със заповедта за обявяването им, както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 от ЗБР и/или с плана за управление ако има такива; режима на защитените територии, определен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедта за обявяването й и плана за управлението й, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, ако има такава; спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения за планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, предвиждащи водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване с отпадъчни води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗВ. В тези случаи, компетентният орган изпраща документацията на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ.

 

След извършване на проверка за допустимост при необходимост КО извършва проверка на място относно достоверността на информацията, освен това може да изпрати документацията на научни или академични институции/организации за становище относно вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони. При установяване на допустимост на ППП/ИП компетентният орган преценява вероятната степен на въздействие на ППП/ИП върху конкретните местообитания или видове, предмет на опазване в защитените зони.

 

В срок от 30 дни от постъпване на уведомлението или от отстраняване на нередностите (ако такива са установени) или от посещението на място/или от отговора на научните организации (ако такива са извършени/искани) се издава решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. В срок 7 дни от издаването на решението КО го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.

 

В случай, че решението е с характер „да се извърши оценка за степента на въздействие“ компетентният орган дава указания и изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката и колектива, разработващ оценката. КО предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Възложителят на ППП/ИП възлага извършването на оценката за степента на въздействие на експерти, отговарящи на изискванията по чл. 9, ал.1 от Наредбата за ОС. Възложителят представя на КО ДОСВ с всички приложения към него в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. КО извършва оценка на качеството на доклада в 30-дневен срок от внасянето му. В случай, че компетентният орган даде отрицателна оценка на качеството на ДОСВ, докладът се връща за допълване и преработване, като органът дава конкретни указания за това. При положителна оценка на качеството на ДОСВ, компетентият орган уведомява възложителя и провежда консултации с обществеността, като публикува на интернет страницата си информация относно ППП/ИП, вкл. графичен материал и ДОСВ.

 

В срок 30 дни от публикуването всички заинтересовани лица могат да депозират пред МОСВ писмени мотивирани становища по ППП/ИП и ДОСВ. В случай, че при провеждане на консултациите постъпи информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в доклада, министърът на околната среда и водите може да възложи на друг колектив от експерти или да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация, като определя тяхната продължителност.

 

В срок 30 дни след провеждане на консултациите или след получаване на допълнителната информация министърът издава решение по оценка за съвместимостта на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на съответната зона/съответните зони.

 

В срок 7 дни от издаване на решението, компетентият орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.

- Правно основание

Закон за биологичното разнообразие - чл. 31, ал. 12

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - чл. 6, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на уведомление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 280 лв.

За издаване на Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 93 от 20 май 2011 г.) се заплаща такса от 280 лв. - ПМС № 136/2019 г., чл. 22, ал. 1

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не