Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Какво представлява услугата

Описание

Целта на административната услуга е издаването на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за дадено инвестиционно предложение.

 

С ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложение № 1 и за Приложение 2 - само в случаите, когато е взето на решение по преценка да се извърши ОВОС на ЗООС.

 

ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флората и фауната, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействията между тях.

 

Министърът на околната среда и водите постановява решения по ОВОС на инвестиционни предложения засягащи резервати, национални паркове и поддържани резервати – защитени територии по Закона за защитените територии; засягащи територия, контролирана от повече от една РИОСВ; които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет; за сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т.ч. шистов газ, за трансгранични процедури.

 

Заявител:


Възложител на инвестиционно предложение - обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има правo да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, съгласно § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС.

 

Искането за предоставяне на услугата може да се подаде и чрез изрично упълномощено лице.

 

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

- Правно основание

 • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
 • Закон за опазване на околната среда - чл. 99, ал. 2
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 18

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по образец, достъпен на официалната интернет страница на МОСВ. Заявлението се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

Към него се прилагат следните документи:

 1. доклад за ОВОС, заедно с всички приложения;
 2. задание за ОВОС;
 3. нетехническо резюме на доклада;
 4. оценката за най-добри налични техники;
 5. разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада);
 6. писмена декларация на експертите, подписана лично, че: 1. отговарят на изискванията на чл. 83, ал.2 на ЗООС за завършено висше образование, степен “магистър”; 2. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата; 3. познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи;
 7. доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв;
 8. документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни след датата на провеждане на общественото обсъждане, като се отчитат резултатите от него

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1200 лв.

 

За предоставяне на услугата се събира такса, съгласно чл. 1, ал. 5, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., изм., бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г. в размер на:


•1200 лв. (хиляда и 200 лева) – при процедура по задължителна ОВОС, съвместена с процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
•700 лв. (седемстотин лева) – при процедура по задължителна ОВОС, съвместена с процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС.

•в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато:


- 1 450 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева) - инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС;

- инвестиционното предложение е предмет на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи, съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1 600 и не повече от 10 000 лв.

- инвестиционното предложение е предмет на процедура  по чл. 109, ал. 1 или 2 от ЗООС и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи, съгласно количествено-стойностните сметки на инсталациите, но не по-малко от 1 850 и не повече от 10 000 лв.

 

Банкова сметка: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD 

 


 

 

- Резултат от услугата

Описание

Въз основа на резултатите от извършените проверки се издава решение за оценка на въздействието върху околната среда.

Решението може да бъде предоставено в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не