Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Какво представлява услугата

Описание

Административната услуга има за цел извършването на преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие на околната среда (ОВОС).

 

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:

 1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2 на ЗООС;
 2. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 2 на ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 3. всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към ЗООС и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 4. инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години.

 

Заявител: 
Възложител на инвестиционно предложение - обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, предвид § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС.

Искането за предоставяне на услугата може да се подаде и чрез изрично упълномощено лице.

 

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

- Правно основание

 • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
 • Закон за опазване на околната среда - чл. 93, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по примерен образец, публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите. Искането се подава на хартия или по електронен път чрез уеб базирано приложение.

 

Към него се прилагат следните документи:

 

 1. обща информация за предложения/ата план/програма, която съдържа:

  а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

  б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

  в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

  г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа;

  д) основни цели на плана/програмата;

  е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

  ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 2. информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата;
 3. информация за органа за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.
 4. характеристика на плана/програмата относно:

  а) инвестиционните предложения по Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

  (за устройствени планове не се прилага информацията по т.5, буква „а“)

  б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;

 5. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;
 6. информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени екологична оценка (ЕО) или оценка на въздействието върху околната среда;
 7. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
 8. карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на заявителя, приложения;
 9. нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве;
 10. задание за изработване на планове/програми в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт (само за планове и програми с нормативно изискваща се екологична част);
 11. искане за допускане извършването само на екологична оценка в случаите по чл. 2, ал. 5 на Наредбата за ЕО – по желание на заявителя;
 12. документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

 

При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка се събира само една редуцирана такса, както следва:
1.за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите).

Бюджетна сметка на МОСВ: IBAN: BG 35BNBG 9661 3000 1387 01 BIC код на БНБ

 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Въз основа на резултатите от извършените проверки се изготвя решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

 

Решението може да бъде предоставено  в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не