Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Какво представлява услугата

Описание

Тази услуга осигурява процедура за признаване на решения и актове на чужди органи, свързани с гражданско състояние и гражданска регистрация.

 

Предмет на услугата са чуждестранните съдебни и несъдебни актове, които могат да бъдат:

 • прекратяване на брак (за развод, унищожаване на брак или обявяването му за нищожен);
 • установяване и оспорване на произход;
 • допускане, унищожаване или прекратяване на осиновяване;
 • промяна на име;
 • ограничаване на родителски права и лишаване от такива;
 • други актове, отнасящи се до промени в гражданското състояние, издадени, според законите на съответната държава.

- Правно основание

Граждански процесуален кодекс - чл. 621

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 • Препис от съдебно решение, заверен от чуждестранен съд, който го е издал;
 • Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила;
 • Декларация / нотариално заверена / по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекс по международното частно право;

Забележка: Необходимо е всички документи да са легализирани или снабдени с “апостил” на държавата на издаването, както и с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи.
 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 

или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кмет на район/кметство

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не