Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено удостоверение за дължим размер на патентния данък.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


Издаденото Удостоверение за дължим размер на патентния данък е валидно до промяна на обстоятелствата, от значение за определянето на размера на данъка, независимо дали тази промяна е декларирана или не надлежния начин. Удостоверението се отнася за текущата година.

 

- Правно основание

Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

В случай, когато:
 

1. Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице:

 • Искане за издаване на документ;


2. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство:

 • Искане за издаване на документ;
 • Изрично писмено пълномощно;

 

3. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Съдебно удостоверение;


4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган;


5. Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 
 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 

За да заявите услугата:

 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация.

 

 

или
 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 
 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината по местоживеене

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не