Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Какво представлява услугата

Описание

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект след подадено заявление по образец и приложени документи. 

 

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 133, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 • Заявление по образец; 
 • Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/;
 • Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/;
 • Документ за платена такса;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/;
 • Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт в Общински информационен център/;
 • Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/;
 • Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/;
 • Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/;
 • Копие от лична карта - за отседнал в населеното място, където се намира обекта /ФЛ/;
 • Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Кметът на общината

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не