Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Какво представлява услугата

Описание

Извършва се проверка на данните в регистъра за населението и се издава Удостоверение за правно ограничение по образец (Приложение № 8 от Наредбата).
 
Видът на правното ограничение може да бъде: "пълно запрещение", "ограничено запрещение", "лишен от родителски права" или "ограничени родителски права". Когато в регистъра на населението няма данни за наложено правно ограничение на лицето в удостоверението  се вписва само текста "няма".

- Правно основание

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване - чл. 25, ал. 1, т. 1

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл. 8, ал. 1, т. 2

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 17

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За заявяване по електронен път е необходимо да предоставите:

 

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр.
 
За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)!
 

За заявяване на услугата на гише е необходимо да предоставите:

 

 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр;
 • Документ за платена такса.

Образци на документи

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО:

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината по местоживеене

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Административно обслужване”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не