Z6_PPGAHG800PDS306AJB7CR5B8I3
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5B8M1

Ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона”, в близост до постоянен и/или настоящ адрес, попадащ в границите на „Зелена зона”

Какво представлява услугата

Описание

Ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона”, в близост до постоянния и/или настоящия ми адрес, попадащ в границите на „Зелена зона”

- Правно основание

 • Чл.47а от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнени заявление и декларация по образец

 

Допълнително документи:

 1. Копие от лична карта;
 2. Копие от регистрационния талон на автомобила /част І/;
 3. Копие от нотариален акт на жилищния имот;
 4. Декларация, че заявителят че не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си адрес и не е променял предназначението на такова помещение.

 

Забележка:

* Когато автомобилът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
** Когато имотът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнете дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената и попълнена форма е необходимо да изпратите чрез Системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/) към община Стара Загора.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

6000 Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики №107
Телефон за информация - (042) 614 614
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ - 0800 157 37
ел.поща: sz@starazagora.bg
 

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не