Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29G1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P0033

Издаване на разрешение за ползване на плодове, с изключение на такива от лечебни растения за стопански цели

Какво представлява услугата

Описание

Разрешителни за събиране на плодове, с изключение на такива от лечебни растения за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с годишен план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените плодове, периода, начина и средствата за събиране на плодовете, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.

 

Вътрешен ход на процедурата:

1. Всяка година се извършва оценка на ресурса от лечебни растения, разрешени за събиране на територията на Национален парк “Рила”. Оценката на ресурса се извършва в зависимост от лечебното растение и вида билка и конкретните условия през годината, но не по-късно то 15 август на текущата година.

2. След извършване на оценката със Заповед на Директора на съответната Дирекция "Национален парк” се определят лечебни растения, вида билка, количествата и местата по паркови участъци, в които могат да се събират, началната дата и срока за събиране.

3. Разрешение/Позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели се издават на физически лица, които събират билки за продажба или за първична обработка.

4. За издаване на позволителното, физическите лица подават заявление по образец. Образец от заявлението може да се получат в Централния офис на Дирекцията, офисите на съответния парков участък.

5. Заявлението се адресира до Директора на съответната Дирекция "Национален парк” .

6. Заявлението се завежда в регистъра на съответния парков участък или в Централния офис.

7. Заявления, които не са попълнени по образец, се оставят без разглеждане.

8. Въз основа на подаденото заявление се издава индивидуален административен акт – позволително. Позволителното се издава в еднодневен срок от постъпване на заявлението, когато е подадено в Централния офис на Дирекцията и в срок до 5 дни, когато е постъпило в офиса на съответния парков участък. Позволителните се издават по реда на постъпването на заявленията.

9. Въз основа на акта, определени от Директора длъжностни лица издават разрешително по образец за ползване на билки, след заплащане на таксата, в зависимост от вид и количество.

10. Позволителни за ползване на лечебни растения, за лични нужди не се издават.

11. Средствата и начините за ползване се определят съгласно Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.

12. Преди началната дата за събиране, на видно място в Централния офис и офиса на съответния парков участък се поставя следната информация:

12.1. Местата, количествата, вида лечебно растение, вида билка, началната дата и сроковете за ползване;

12.2. Времето, в което лицата могат да подават заявление за ползване на лечебни растения;

12.3. Тарифните такси, определени за събиране;

12.4. Попълнени образци на заявление и разрешително;

13. Позволителното е лично и не може да се преотстъпва на други лица.

14. Изменение на позволителното може да извършва само органа, който го е издал, когато титуляра изрази желание да бъдат променени видът, количеството и района на събиране, но в рамките на определените за годината места и количества.

15. Когато от дейността на титуляра на позволителното е настъпило увреждане или унищожаване на находище на лечебни растения, позволителното се отнема със заповед на Директора. Заповедта може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. На виновното лице се съставя акт за извършеното нарушение по Закона за лечебните растения.

16. Отказ за издаване на позволително се прави при изчерпване на количествата лечебни растения, в определените местата. Отказите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

17. Ползването на лечебни растения за стопански цели, извън определените видове, места и количества е Забранено.

18. По време на извършване на дейността, лицето е длъжно стриктно да спазва режима и нормите в националния парк, съгласно Закона за защитените територии, Плана за управление на националния парк, Закона за лечебните растения и Наредба № 2 от 20.01.2004 г., изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и условията посочени в позволителното. Условията са задължителни за ползвателите.

- Правно основание

 • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 6
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Дирекция "Национален парк"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, кв."Вароша", ул."Бистрица" № 12 В, п.к. 56, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)880 537
Факс: (073)88 10 23
Адрес на електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното за Административно обслужване работи без прекъсване

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, , п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 0749
Телефон за връзка: 0749 88202
Факс: 0749 88204
Адрес на електронна поща: dnp@pirin.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, ет. 3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)801 277
Факс: (066)801 277
Адрес на електронна поща: office@centralbalkan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица обедна почивка 30 минути и се ползва в интервала между 12.00. и 14.00 ч.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не