Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания

Какво представлява услугата

Описание

За подпомагане по схемите за директни плащания могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба №3/ 29.01.1999 г. чрез подаване на заявление за подпомагане за съответната календарна година в Общинските служби по земеделие, като териториални звена на Областните дирекции "Земеделие".

 

Заявленията за подпомагане се регистрират в Интегрираната система за администраране и контрол (ИСАК) по местонахождение на площите или по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните търговци, ежегодно в периода от 1 март до 15 май. Земеделските площи, с които се кандидатства следва да са регистирани в Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗПЗП), а животните – в Система за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ).

 

При първо подаване на заявление за подпомагане се попълва и заявление за входяща регистрация. Земеделските стопани регистрират (очертават) земеделските площи (блокове на земеделско стопанство и земеделски парцели), като посочват границите на използваните през текущата стопанска година земеделски парцели. В срок до 31 май кандидатите за подпомагане могат да правят промени в заявленията и в приложените документи, включително на заявените схеми и мерки, както и на земеделските парцели или животни. Срока на подаване на заявлението може да бъде не по-късен от 25 календарни дни след крайния срок 15 май, като полагащите се плащания се намаляват с 1% за всеки работен ден закъснение. 

 

- Правно основание

  • Закон за подпомагане на земеделските производители - чл. 41, ал. 1
  • Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) - чл. 2, ал. 2, чл.6, ал.1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление за входяща регистрация по образец при първоначално подаване на заявление за подпомагане;
2. Удостоверение за банкова сметка;
3. Заявление за подпомагане по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

За да получите достъп до функционалностите на Системата за електронни услуги на Държавен фонд "Земеделие", е необходимо да имате създаден профил или натиснете бутон Заяви услугата. 
Можте да направете Заявка за регистрация на потребител или посетете публичната част на системата.

След успешен вход, ще можете:
- Да подавате електронни заявления;
- Да изготвяте справки за данни, за които имате достъп.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Непосредствено след извършване на регистрацията в случай на предоставени доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Общинска служба по земеделие

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не