Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Справка за налична информация от регистъра на собствениците

Какво представлява услугата

Описание

Справката от наличната информация от регистъра на собствениците представлява описание на имотите, принадлежащи на собственика в дадено землище: номер, местност, начин на трайно ползване, категория и площ.

 

Процедура

 

Справките са устни и писмени и се извършват от Общинската служба по земеделие въз основа на заявление, вписано в регистъра за справки. Справките се издават само за сведение и нямат правното значение в службата по вписванията, което изрично се посочва в тях. Услугата може да бъде предоставена на хартиен или на магнитен носител в зависимост от предпочитанието на заявителите. Срока за изпълнение на услугата е до 7 работни дни от подаване на заявлението.

- Правно основание

 • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 51
 • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 1. Заявление по образец;
 2. Документи, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице;
 3. Пълномощно, когато заявлението се подава от представител;
 4. Документ за внесена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7-дневен

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Общинска служба по земеделие

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не