Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Регистрация на земеделски стопани

Какво представлява услугата

Описание

Характеристика - първоначална регистрация/ ежегодна заверка на регистрационна карта.

 

Стопанисването на земеделски земи и производството на земеделска продукция се извършва от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, след вписване в регистъра по седалище на юридическите лица или постоянен адрес на едноличните търговци и физически лица. Първоначалната регистрация не е обвързана със срок, а ежегодна заверка на регистрационна карта се извършва в периода от 1 октомври, но не по-късно от 25 календарни дни след крайния срок 15 май за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания.

 

Процедура - първоначална регистрация/ ежегодна заверка на регистрационна карта.

 

Общинските служби по земеделие заверяват анкетните формуляри, като същите се предоставят на Областната дирекция „Земеделие“ в 5-дневен срок, а в случай, че същите се предоставят от земеделските стопани в не повече от 20-дневен срок от дата на заверката. Длъжностно лице извършва проверка на приложените доказателства за съответствие с изискванията. Регистрационна карта, заверени анкетна карта с анкетен формуляр и справка, генерирана от регистъра на земеделските стопани, за декларираната дейност като нейна неразделна част се издават в 7-дневен срок от започване на административното производство в случай на предоставени доказателства или налични такива при друг административен орган.

 

Характеристика - актуализация в регистъра.

 

Актуализация в регистъра се извършва от земеделските стопани в 1-месечен срок от настъпване на следните обстоятелства: промяна в броя на отглежданите животни; промяна във видовете отглеждани култури; промяна в размера на обработваемите площи или землища; промяна от намерения за засети площи в действително засети площи и други. 

 

Процедура - актуализация в регистъра.

 

Общинските служби по земеделие заверяват анкетните формуляри, като същите се предоставят на Областната дирекция „Земеделие“ в 5-дневен срок, а в случай, че същите се предоставят от земеделските стопани в не повече от 20-дневен срок от дата на заверката. Длъжностно лице извършва проверка на заявлението с приложените доказателства за съответствие с изискванията. Актуализация в регистъра на земеделските стопани се извършва в 7-дневен срок от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

 

Характеристика - отписване от регистъра.

 

Отписване от регистъра се извършва от земеделските стопани в 1-месечен срок от прекратяване на дейността им.

 

Процедура - отписване от регистъра.

 

Длъжностно лице извършва проверка на заявлението с приложените доказателства за съответствие с изискванията. Отписване от регистъра на земеделските стопани се извършва в 7-дневен срок от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Правно основание

 • Закон за подпомагане на земеделските производители - чл. 7, ал. 1
 • Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) - чл. 3, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи - първоначална регистрация/ ежегодна заверка на регистрационна карта.

 

1. Анкетна карта с анкетен формуляр по образец, като анкетните формуляри са отделни в случай на стопанисване на земеделски земи или отглеждане на животни в различни землища на територията на областта (същите могат да бъдат предоставени и на електронен носител);
2. Документи, удостоверяващи наличието на правно основание за ползване на земеделски земи (информацията се предоставя от Общинска служба по земеделие при регистрирано правно основание);
3. Опис на номерата на ушните марки или електронните идентификатори, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект.
Когато през съответната стопанска година не са настъпили промени в обстоятелствата, за ежегодна заверка на регистрационната карта не е задължително предоставяне на горецитираните документи, а единствено попълването на декларация от страна на земеделския стопанин.

 

Документи - актуализация в регистъра.

 

1. Заявление по образец;
2. Анкетна карта с анкетен формуляр.

 

Документи - отписване от регистъра.

 

1. Заявление по образец;
2. Регистрационна карта на земеделски стопанин;
3. Анкетна карта с анкетен формуляр.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не