Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи

Какво представлява услугата

Описание

Характеристика - първоначална регистрация.

 

В употреба се допуска самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите и машини за земни работи, след вписване в регистъра в 30-дневен срок от нейното придобиване от страна на собствениците по седалище на юридическите лица или постоянен адрес на едноличните търговци и физически лица.

 

Процедура - първоначална регистрация.

 

Длъжностно лице извършва проверка на заявлението с приложените доказателства и такава за комплектоване, идентификация и годишен технически преглед на място в съответствие с изискванията. Свидетелство за регистрация, талон за технически преглед и табела с регистрационен номер се издават в 1-месечен срок в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

 

Характеристика - промяна в регистрацията.

 

Промяна в регистрацията на техниката се извършва в 15-дневен срок от настъпване на следните обстоятелства: промяна на постоянния адрес или на адрес по съдебна, съответно търговска регистрация на собственика; промяна на собствеността или името на собственика; промяна на данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация; изгубване или унищожаване на регистрационната табела за регистрация.

 

Процедура - промяна в регистрацията.

 

Длъжностно лице извършва проверка на заявлението с приложените доказателства и такава на място за съответствие с изискванията. Свидетелство за регистрация и табела с регистрационен номер само по искане на заявителя, когато регистрацията е в същата област се издават в 7-дневен срок в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

 

Характеристика - прекратяване на регистрацията и отчисляване.

 

Прекратяване на регистрация на техниката се извършва при настъпване на едно от следните обстоятелства: по искане на собственика; при писмено уведомяване за изплатена тотална щета от лицензиран застраховател – за техника, неподлежаща на възстановяване или разкомплектувана за продажба на части от застрахователя; при писмено уведомяване за регистрация на техниката в друга държава-членка на ЕС. Отчисляване на техниката се извършва в 15-дневен срок от настъпване на едно от следните обстоятелства: бракуване; унищожаване вследствие на произшествие, природно бедствие или пожар; напускане на страната; регистрация на техниката в друга област; промяна в регистрацията.

 

Процедура - прекратяване на регистрацията и отчисляване.

 

Длъжностно лице извършва проверка на заявлението с приложените доказателства и такава на място за съответствие с изискванията. Прекратяване на регистрацията и отчисляване на техниката се извършва в 7-дневен срок в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Правно основание

 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника - чл. 11
 • Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл. 7, ал. 1
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) - чл. 1-4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи - първоначална регистрация.

 

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата;
 3. Квитанция за платена застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW и ремаркета, когато техниката се пуска в действие;
 4. Документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език, когато собственикът не е регистриран в Република България;
 5. Валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или валиден сартификат за съответствие с национално одобрения тип;
 6. Валидна декларация за съответствие на техниката, тогава когато се изисква;
 7. Документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън територията на ЕС или ЕИП.
 8. Документ за платена такса.

 

Документи - промяна в регистрацията.

 

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост с данните за марка, модел и фабричните номера на рамата, при смяна на собствеността или смяна на рама или двигател;
 3. Свидетелството за регистрация на техниката;
 4. Табела с регистрационен номер;
 5. Доказателства, че техниката е преминала на изпитване и оценка за съответствие с приложимите изисквания за безопасност, при възстановяване на прекратена регистрация на техниката.
 6. Документ за платена такса.

 

Документи - прекратяване на регистрацията и отчисляване.

 

 1. Заявление по образец;
 2. Свидетелството за регистрация на техниката;
 3. Табела с регистрационен номер;
 4. Доказателства, че техниката: е приета за разкомплектуване; се съхранява в имот – частна собственост; се изнася от страната; е открадната.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1-месечен в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Длъжностно лице в Областна дирекция "Земеделие"

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не