Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

Какво представлява услугата

Описание

Характеристика

 

Отглеждането на насаждения от маслодайна роза, нейното изкупуване, както и производството, и етикетирането на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва от розопроизводители и розопреработватели в обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза след вписването им в регистър по постоянния адрес на физическите лица, съответно по седалището на едноличните търговци или юридическите лица.

 

Процедура

 

Длъжностно лице в Общинска служба по земеделие извършва проверка на заявлението с приложените доказателства за съответствие с изискванията в 14-дневен срок от постъпването му. Въз основа на резултата от проверката директорът на Областната дирекция "Земеделие" издава заповед за вписване в регистъра или постановява отказ. Областната дирекция "Земеделие" изпраща по служебен път издадените заповеди до компетентните звена в Министерството на земеделието, храните и горите, както и до съответните Общински служби по земеделие за вписване в регистъра. Вписването в регистъра на насажденията от маслодайна роза се извършва служебно от съответните Общински служби по земеделие въз основа на данни от констативни протоколи за идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза и протоколи за местонахождението и площта на изкоренените насаждения. Общинската служба по земеделие издава удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Удостоверението за вписване в регистъра е лично и не може да се преотстъпва. Отписването от регистъра става също със заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие". 

Ежегодно в срок до 30 април розопроизводителите и розопреработвателите подават в Общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията декларация по образец за сключените за текущата стопанска година договори за реализация на произведения цвят от маслодайна роза, респективно за изкупуване и/или преработване на цвят от маслодайна роза.
Ежегодно в срок до 31 юли розопроизводителите и розопреработвателите подават в Общинската служба по земеделие по местонахождението на насажденията декларация по образец за количествата произведен и за количествата реализиран цвят от маслодайна роза, респективно за количествата изкупен и за количествата преработен цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година.

- Правно основание

 • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. За розопроизводители:

   
 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост или друго правно основание за ползване на имота;
 • Документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
 • Документ за правния статус на лицата, регистрирани съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Документ за произход на посадъчния материал - само за новосъздадени насаждения;
 • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

 

 1. За розопреработватели:

 

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост или друго правно основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
 • Документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
 • Документ за правния статус на лица съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

 

 1. За собственици на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза:

 

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице - когато е приложимо;
 • Документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
 • Документ за правния статус на лицата съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или разрешение за строеж - за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията - когато е приложимо;
 • Технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или декларация, че производството се извършва съгласно национален или браншови стандарт;
 • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Длъжностно лице в Общинска служба по земеделие

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не