Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване

Какво представлява услугата

Описание

Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/ или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на Областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година.

 

Процедура

 

Скицата на имот и/ или копието от картата на масивите за ползване се заверяват с печат, дата и подпис, ако съответстват на актуалната база данни. Ако не са налице условията за заверка, може да бъде постановен мотивиран отказ. Срока на валидност на заверката на копия от картата на масивите за ползване е за съответната стопанска година или за срока по споразумението. Срока за изпълнение на услугата е до 7 работни дни от подаване на заявлението.

 

- Правно основание

 • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 4
 • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 1. Заявление по образец;
 2. Документи, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице;
 3. Документ за внесена такса;
 4. Издадената скица на имот и/или копието от картата на масивите за ползване, за които се иска да бъдат заверени.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7-дневен

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Общинска служба по земеделие

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Общинска служба по земеделие Якоруда
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" №70, п.к. 2790
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)22 46
Факс: (07442)(07442) 22 46
Адрес на електронна поща: oszg_yakoruda@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Хаджидимово
Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46, п.к. 2933
Код за междуселищно избиране: 07528
Телефон за връзка: (07528)22 05
Факс: (07528)(07528) 22 05
Адрес на електронна поща: oszg_hadjidimovo@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Струмяни
Адрес: обл. Благоевград, общ. Струмяни, гр. Струмяни, пл. "7-ми април" №2, п.к. 2825
Код за междуселищно избиране: 07434
Телефон за връзка: (07434)30 76
Факс: (07434)(07434) 30 76
Адрес на електронна поща: oszg_strumyani@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Симитли
Адрес: обл. Благоевград, общ. Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №47, п.к. 2730
Код за междуселищно избиране: 0748
Телефон за връзка: (0748)72 024
Факс: (0748)(0748) 72 024
Адрес на електронна поща: oszg_simitli@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Сатовча
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сатовча, гр. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, п.к. 2950
Код за междуселищно избиране: 07541
Телефон за връзка: (07541)22 20
Факс: (07541)(07541) 22 20
Адрес на електронна поща: oszg_satovcha@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъсна режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Сандански
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, бул. "Свобода" №20, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30 522
Факс: (0746)(0746) 30 522
Адрес на електронна поща: oszg_sandanski@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Разлог
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №2, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: (0747)80 074
Факс: (0747)(0747) 80 074
Адрес на електронна поща: oszg_razlog@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Петрич
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. "Славянска" №2, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)60 624
Факс: (0745)(0745) 60 624
Адрес на електронна поща: oszg_petrich@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Кресна
Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" №96, п.к. 2840
Код за междуселищно избиране: 07433
Телефон за връзка: (07433)22 89
Факс: (07433)(07433) 22 89
Адрес на електронна поща: osz_kresna@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Гърмен
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, гр. Гърмен, п.к. 2960
Код за междуселищно избиране: 0752
Телефон за връзка: (0752)32055
Факс: (0752)(0752) 32055
Адрес на електронна поща: oszggarmen@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Гоце Делчев
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №20, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: (0751)60210
Факс: (0751)(0751) 60210
Адрес на електронна поща: oszg_goce_delchev@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884469
Факс: (073)(073) 884469
Адрес на електронна поща: oszg_blgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Белица
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2225
Факс: (07444)(07444) 2225
Адрес на електронна поща: oszg_belitca@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване

 

Общинска служба по земеделие Банско
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Патриарх Евтимий" №4, п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 07498
Телефон за връзка: (07498)8156
Факс: (07498)(07498) 8156
Адрес на електронна поща: osz_bansko@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не