Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка

Какво представлява услугата

Описание

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна. В останалите случаи решенията се постановяват от Комисия за земеделските земи в Министерство на земеделието, храните и горите. Административното производство по постановяване на pешение е двуетапно – за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране и за промяна на предназначението.

 

Пpoцедуpa

 

Административното производство по постановяване на pешение е двуетапно – за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране и за промяна на предназначението. Междуведомствената комисия извършва проверка на заявлението с приложените доказателства за съответствие с изискванията. В случай на отсъствието на доказателства, които заявителя е следвало да предостави, административната преписка се връща за доокомплектоване. Решенията за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране и за промяна на предназначението се постановяват от колективен орган най-късно на първото му заседание в 1-месечен срок от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Правно основание

 • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.22, ал.1 и чл.24, ал.2
 • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 31, ал. 1, чл.40, ал.1 и ал.2
 • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 5, ал. 1, чл.9, ал.1 и чл.12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост, договор за учредяване право на строеж върху земята;
3. Нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците, когато земята е съсобствена;
4. Скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки (осигуряване на информация, данни или документи по служебен път);
5. Становище от Регионална дирекция по горите, когато се засягат земи от горската територия;
6. Удостоверение за поливност на земята;
7. Трасе с предварителен проект по чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията – за линейните обекти на техническата инфраструктура;
8. Акт за категорията на земята (осигуряване на информация, данни или документи по служебен път);
9. Становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
10. Подробен устройствен план – 2 екземпляра, заповед на кмета или решение на общинския съвет за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила, при искане за промяна на предназначението;
11. Документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1-месечен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Междуведомствена комисия в Областна дирекция "Земеделие"

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не