Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/ изтекъл срок на амортизация

Какво представлява услугата

Описание

Бракуването на трайни насаждения (без винените лозя), оризови полета и хидромелиоративни съоръжения преди изтичане на амортизационния им срок се извършва със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице, а в случай на изтекъл амортизационен срок - с протоколно решение на междуведомствена комисия, утвърдено от Директора на Областната дирекция "Земеделие".

 

Процедура:

 

Междуведомствената комисия извършва проверка на заявлението с приложените доказателства и такава на място за съответствие с изискванията. Протокола за бракуване, утвърден от директора на Областна дирекция "Земеделие" се издава в 14-дневен срок, а заповедта на министъра на земеделието, храните и горите – в 2-месечен срок от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган. 

 

- Правно основание

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - чл. 18, ал. 2
 • Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 26б, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец;
 2. Нотариален акт или друг документ за собственост;
 3. Скица на имота (осигуряване на информация, данни или документи по служебен път);
 4. Удостоверение, че лозовите насаждения не се водят в регистъра на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен за протокола, утвърден от директора на Областна дирекция "Земеделие" и 2-месечен за заповедта на министъра на земеделието, храните и горите от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Междуведомствена комисия в Областна дирекция "Земеделие"

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не