Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация

Какво представлява услугата

Описание

В 10-дневен срок от вписването им в служба по вписванията към съответния районен съд, нотариално заверените договори за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

 

На регистриране подлежат вписани в нотариалните книги договори за аренда или наем, които имат за обект:

 • земеделска земя;
 • земеделска земя и движими или недвижими вещи за земеделско производство;
 • движими или недвижими вещи за земеделско производство

Всеки договор за аренда или наем се вписва в регистъра под регистрационен номер. Въз основа на вписването на договора за аренда или наем се издава регистрационен талон.

- Правно основание

 • Закон за арендата в земеделието - чл. 3, ал. 3
 • Наредба № 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии - чл. 3, чл.4 и чл.6
 • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 9, ал. 1, и чл.6, ал.5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец
 2. Копие от вписаните в служба по вписване договори за аренда или наем
 3. Невписаните едногодишни договори за наем се представят с актуални удостоверение за наследници
 4. Нотариално заверено пълномощно – само ако пълномощник заявява административна услуга

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) до Общинската служба по земеделие, на чиято територия се намира земеделската земя, когато тя е обект на договора, и по адреса (адреса на управление) на арендатора или наемателя, когато договорът има за обект движими или недвижими вещи за земеделско производство.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

10 работни дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не