Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J3

Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

Какво представлява услугата

Описание

Регионалната дирекция по горите издава удостоверение, в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.

 

I.Собствениците и ползвателите на обекти по чл.206 от Закона за горите, в които постъпва, преработва се, или от които се експедира дървесина, подават заявление по пощата или на място в РДГ, в случаите, че обектът се намира в териториалния обхват на дейност на РДГ.

 

Издаване на удостоверение за изработване на производствена марка

 

След проверка на представените към заявлението за изработване на производствена марка документи, в двуседмичен срок оправомощеното от директора на РДГ длъжностно лице издава удостоверение за изработване на производствена марка или мотивиран отказ за издаване на удостоверение.

 

В удостоверението се посочва серия "Л", съгласно приложение № 6 към чл.52, ал.2 от НКОГТ и поредния номер на производствената марка.

 

Изработването на производствената марка се организира и е за сметка на лицата, получили удостоверението.

 

Собствениците и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ представят в РДГ изработената за обекта производствена марка за снемане на отпечатък преди вписването й в регистъра на производствените марки.

- Правно основание

 • Закона за горите - чл. 210, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Към заявлението се прилагат:

 1. документ за собственост или за ползване на обекта;
 2. актуална скица на имота;
 3. изискуемите по нормативен акт документи за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване на неговото ползване или декларация  по образец, че обектът и извършваната дейност отговарят на всички нормативни изискавания;
 4. сертификат или удостоверение, че системата за постоянно видеонаблюдение отговаря на изискванията за чл.14а, ал.1 от НКОГТ
 5. документ за платена такса 

 

II. За мобилните обекти по чл.206 от Закона за горите се подават следните заявления:

 1. заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройство;
 2. сертификат или удостоверение, че системата за постоянно видеонаблюдение отговаря на изискванията за чл.14а, ал.1 от НКОГТ
 3. документ за платена такса

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната дирекция по горите със седалище населеното място

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Едномесечен срок от постъпване на заявлението.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не