Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J3

Издаване на удостоверение за регистрация на горски разсадници за производство на посадъчен материал

Какво представлява услугата

Описание

Процедури

 

Заявлението се разглежда от упълномощено длъжностно лице , като при необходимост за установяване на достоверността на данните може да се извърши и проверка на място. Когато са спазени изискванията и данните са достоверни, разсадникът се регистрира в срок до 30 дни от подаване на заявлението, а на заявителя се издава удостоверение.

 

Когато данните в заявлението са непълни и/или неточни или не е изпълнено изискването на ал. 1, РДГ уведомява писмено заявителя за това, като посочва срок за отстраняване на констатираните пропуски. Ако заявителят не отстрани пропуските в определения срок, РДГ изготвя мотивиран писмен отказ за регистрация на разсадника.

 

Изисквания

 

Лицата, на чието име е извършена регистрацията на горския разсадник, са длъжни да уведомят РДГ за всички промени в обстоятелствата и на регистрацията на физическото лице или търговеца в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и 241 ЗГ в 14-дневен срок от настъпването им. При неизпълнение на задължението горският разсадник се отписва от регистъра.

- Правно основание

 • Закон за горите - чл. 93, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

1) За извършване на регистрацията на горския разсадник собственикът или ползвателят му трябва да е регистрирано физическо лице в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ за изпълнение на дейността планиране и организация на дейностите по залесяване или да е регистриран търговец в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ за изпълнение на дейността стопанисване на горски територии и да подаде заявление до директора на съответната РДГ, на чиято територия се намира разсадникът. Заявлението съдържа следните данни:

 1. наименование на заявителя, седалище и адрес на управление, лице за контакт, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес и факс – за юридическите лица;
 2. име, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес – за еднолични търговци и за физически лица;
 3. име на разсадника;
 4. вид разсадник – постоянен или временен;
 5. землище, в което се намира разсадникът;
 6. обща площ на разсадника, в т. ч. и производствена площ.

(2) Към заявлението се прилагат: документ за собственост или документ, удостоверяващ правото на ползване на имота, и актуална скица на разсадника с номера на имотите от действащия подробен устройствен план на разсадника (план за застрояване) или актуална скица, издадена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, или актуална скица на имота от картата на възстановената собственост и документ за платена такса за разглеждане на заявлението за извършване на регистрацията.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната дирекция по горите със седалище населеното място

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни от подаване на заявлението

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не