Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J3

Предоставяне на достъп до електронен дневник на обект, в който постъпва, преработва се или се експедира дървесина

Какво представлява услугата

Описание

Предоставяне на достъп до модул от информационната система на ИАГ за издаване на електронни превозни билети и дневник за постъпилата,преработената и експедирана дървесина.

 

Достъпът до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите за издаване на превозни билети се предоставя от РДГ за обекти по чл.206 от ЗГ, които се намират на територията на РДГ и за мобилни обекти по чл.206 от ЗГ, чиято данъчна регистрация на юридическото лице, собственик и ползвател е в териториалния обхват на РДГ.

 

За предоставяне на достъп на лицата по чл.211, ал.3 от ЗГ , собственикът/ползвателят на обекта подава заявление по образец.

 

Заявлението може да бъде подадено на място в звено за административно обслужване, по поща с обратна разписка, чрез куриерска фирма или по електронна поща чрез системата за сигурно електронно връчване на ДА ,, Електронно управление" чрез КЕП или с ПИК на НОИ.

 

- Правно основание

 • Закон за горите - чл. 206
 • Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии - чл. 13, чл. 14

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната дирекция по горите със седалище населеното място

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни от представянето за заверка

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не