Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J3

Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

Какво представлява услугата

Описание

Процедура

 

Всички трофеи се оценяват от регионалната комисия за оценка на ловни трофеи /РКОЛТ/, чийто състав се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАГ. В състава на РКОЛТ се включват представители на съответната Регионална дирекция по горите, държавните ловни стопанства, държавните горски стопанства, регионалните инспекции по околна среда и водите и други специалисти.

 

За извършената оценка по CIC комисията издава оценителен протокол и заверява разплащателния протокол за проведения лов по линия на организирания ловен туризъм.

 

Оценените трофеи се маркират с печата на комисията, а когато са добити от чуждестранни ловци, след оценяването се пломбират когато износът е за държава извън ЕС.

 

Комисията води регистър за оценените от нея ловни трофеи и съхранява един екземпляр от оценителните и разплащателните протоколи.

- Правно основание

 • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 

Услугата се предоставя след подаване на заявление по образец към което се прилагат следните документи:

1) Копие от разрешително за лов;

2) Документ за платена такса, съгласно чл. 7 от Приложение 1 към чл. 1 от постановление № 283 от 27.12.2000г за приемане на тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча, и на наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната дирекция по горите със седалище населеното място

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

едномесечен срок

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Регионална комисия за оценка на ловни трофеи при съответната Регионалната дирекция по горите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не