Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J3

Разрешение за движение на товарни моторни превозни средства по горски пътища

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешително за достъп


Движението на товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга в горските територии и по горските пътища , когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо само когато: е дадено разрешение за това от директора на регионалната дирекция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице.

 

Разрешителните за достъп се издават по образец в един екземпляр за всяко отделно превозно средство.Оригиналът на разрешителното за достъп в горски територии и до горски пътища придружава превозното средство, за което е издадено, и при престой се поставя на видно място.

 

- Правно основание

 • Закон за горите - чл. 148, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на Разрешение за движение на товарни моторни превозни средства по горски пътища е необходимо да бъде подадено заявление, в което се посочват доказателства за необходимостта от издаването му, заедно със следните придружаващи документи: 

 

 • Представяне документи за собственост или ползване на превозното средство от заявителя
 • Представяне на документ за платена такса

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната дирекция по горите със седалище населеното място

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7-дневен срок от датата на подаване на заявление

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не