Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2941
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B2

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Какво представлява услугата

Описание

Заявявване на административната услуга

 

За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

 

Заявител следва да бъде възложителят на инвестиционното предложение, т. е. обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

- Правно основание

 • Закон за опазване на околната среда - чл. 93, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи.

За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят внася писмено искане по образец съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага:

 • един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител и информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, който е проявен по реда на ал. 9;
 • информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител съгласно изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 ЗООС – в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС;
 • предложението за управление на минните отпадъци – в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства;
 • информация за начина на заплащане на таксата за провеждане на процедурата, съгласно от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Регионална инспекция по околна среда и водите

или

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

- Резултат от услугата

Описание

Издаване на решение

 

В срок до 3 дни от постановяване на решението компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя оригинал на решението на възложителя;
 2. обявява решението чрез съобщение в продължение на 14 дни на общественодостъпно място в сградата на МОСВ и/или РИОСВ и на интернет страницата си, чрез която осигурява достъп до съдържанието на решението;
 3. информира писмено за взетото решение съответната/съответните община/общини, район/райони, кметство/кметства, съответната басейнова дирекция, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, и/или Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по околна среда, а за случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС – и органите по чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОВОС;
 4. информира писмено съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение и му предоставя копие от постановеното решение за съобразяване с разпоредбата на чл. 82, ал. 5 ЗООС.

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, УЛ. "Съединение" № 71 ЕТ.3, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)856 501
Факс: (054)876840
Адрес на електронна поща: riosv@riosv-shumen.eu
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкаво работно време без прекъсване на обяд между 12,00 и 12,30 часа

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не