Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2941
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B2

Издаване на Регистрационни карти

Какво представлява услугата

Описание

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ВИДОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ А И В КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

 

Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) се прилага на територията на Европейския съюз чрез Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране  на търговията с тях и свързаните с него регламенти. Регламентите могат да се намерят тук.

 

На всеки етап при проверка на територията на Европейския съюз, включително България, може да се изискат документи, доказващи, че екземплярите от видове по приложение А, В или С към Регламент (ЕО) № 338/97 са законно придобити.

 

В тази връзка при смяна на собствеността на екземплярите предишният собственик/продавач следва да предаде на новия собственик документите за произход на екземпляра. В 15-дневен срок  от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по Приложение А и В към Регламент (ЕО) № 338/97 собственикът следва да подаде заявление към съответната РИОСВ за регистриране на екземпляра. Такова заявление може да не се подава, ако за видовете по Приложения А към Регламент (ЕО) № 338/97 в определения срок собственикът подаде в МОСВ заявление за издаване на сертификат за изключение от забраните по Чл. 8, пар. 1 или 9 от същия регламент или за документ по CITES за износ или ре-експорт.

 

НА РЕГИСТРАЦИЯ ПОДЛЕЖАТ, съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), всички  екземпляри от видовете гръбначни животни включени в приложения А и B към Регламент (ЕО) № 338/97, с изключение на:

 

 1. хранителни продукти, получени от тях;
 2. видове - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД);
 3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
 4. дребни кожени изделия (каишки, портфейли, обувки, колани и др.);
 5. риби;
 6. екземпляри от видове по чл. 57, т. 5, буква "а" от Регламент 865/2006 на Комисията установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97

 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ

 

 • Екземплярите от видовете по приложение С и D към Регламент № 338/97 и
 • Екземпляри от видове по приложение А, за които на името на настоящия собственик е издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97.
 • Екземпляри, които са част от колекцията на зоологически градини, музеи, университети, институти на БАН и други научни и академични институти.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо  лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

 

За извършване на регистрацията собственикът подава в РИОСВ заявление по образец.

 

Издаване на регистрационна карта

 

Документ за регистрация се издава в срок до 5 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ или до 20 работни дни при необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, като РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

 

РИОСВ издава служебно документ за регистрация в случаите на осъществен внос на екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97, за които МОСВ е изпратило съответната документация послужила за осъществяването на конкретния внос.

 

- Правно основание

 • Закон за биологичното разнообразие - чл. 91, за екземпляри от видове към; чл. 70, ал. 1, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

 

І.  Документи или комбинация от документи, указващи законния произход на екземпляра в зависимост от случая:

а) оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към Регламента 338/98, с изключение на видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006 при условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент);

б) документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);

в) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;

г) оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос, издадено от държава членка на Европейския съюз и копие на съответния документ по CITES, издаден от държава извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса, заверени при вноса от митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006;

д) за екземпляри отгледани на затворено в Европейския съюз - декларация, договор или сертификат за произход от производителя (не се отнася за видове видове по Приложение А към Регламент 338/97);

е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му;

ж) документ от продажба на конфискувани екземпляри по реда на чл. 106 от ЗБР.

 

ІІ. Документи, указващи начина на придобиване на екземпляра( не доказват произхода на екземпляра) . Прилагат се заедно с документите по т. І :

- фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител,  извън случаите по чл. 106  от ЗБР

и

- регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006, за които са изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент

 

Забележка:

1. За размножени екземпляри на територията на РИОСВ не се прилагат  документи, а се извършва проверка на място;

2. Заявление не се подава в случаите на внос, когато екземплярите се внасят от собственика през митническата територия на Европейския съюз. В тези случаи документите за регистрация се получават в РИОСВ по служебен път и регистрацията се извършва служебно, като собственикът се уведомява само за да си получи регистрацията. Моля да се обърнете към РИОСВ в случай на необяснимо забавяне на подобна регистрация.

 

ПРИ  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ :

 

Към заявлението се прилагат само следните документи, указващи начина на придобиване на екземпляра:

- фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител ,  извън случаите по чл . 106  от ЗБР

и

- за видовете по Приложение А – валиден Сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕС) 338/97 , а в случаите, че е сертификатът не е на името на продавача се изисква и регистрационна карта по чл. 91 от ЗБР

 

- за видовете по приложение В- регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006, за които са изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент.

 

Забележка: В случай на съмнение за законния произход на екземпляра РИОСВ може да изиска и документи за неговото установяване.

 

ІІІ. Начин на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.

Екземплярите се маркират съгласно изискванията на Наредбата № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях .

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Регионална инспекция по околна среда и водите

или

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 5 работни дни от постъпване на заявлението или до 20 работни дни при необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
Факс: (073)885158
Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не