Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2941
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B2

Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

- Правно основание

 • Закон за управление на отпадъците - чл. 35, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявяване на услугата

 

Лицата подават заявление по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, в което се посочват:

1. единен идентификационен код, седалище и адрес на управление;

2. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

3. вид (код и наименование), количество и произход на отпадъка;

4. извършвана дейнсот с отпадъка по приложение № 1 към § 1, т.11 от допълнителните разпоредби и/или приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО;

5. начин на транспортиране на отпадъка;

6. метод на третиране;

7. номерът на постановено решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообраззие, когато се изискват за дейността или свързаните с дейността намерения и обекти.

 

Към заявлението се прилагат:

1. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство ба заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;

2. заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост;

3. документ за местоположението на площадката/площадките:

а) за площадките по чл. 38, ал. 1 от ЗУО - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО;

б) за всички останали площадки - оригинал или заверено копие от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, освен в случаите, когато площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО. 

 

Образец № 1 на заявление за издаване на регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци.

 

Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подават на хартиен и технически носител или по електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия от тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Регионална инспекция по околна среда и водите

 

или

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци; Директор на РИОСВ-София, когато заявителят е чуждестранно лице

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."Генерал Гурко" 3, ет.4
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034401917, 034401935
Факс: 034445585
Адрес на електронна поща: riewpz@riewpz.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване - със заместник

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не