Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

Какво представлява услугата

Описание

 

Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на хигиенно заключение на проектна документация, внесена за разглеждане на Експертен съвет (със състав, определен съгласно ежегодна заповед на Директора на РЗИ).

 

Предмет:

Хигиенно заключение за проектна документация, при вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища е част от документацията при издаване и изменение на лицензия на Центровете за професионално обучение и/или Центрове за информация и професионално ориентиране и дава основание за вписване на обекта в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ със седалище населеното място.

Заявители на услугата могат да бъдат само едноличните търговци или юридическите лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение или на професионално ориентиране

 

 

 

- Правно основание

 • Закон за професионалното образование и обучение - чл. 49 б, ал. 2, т. 8

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1.Заявление по образец.

2.Проект или заснемане на материалната база с обзавеждане; обяснителна записка по част „Архитектура” (при използване на материална база на действащи детски градини и училища)

3.Проект на материалната база с обзавеждане; и обяснителни записки по част „Архитектура”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” (при използване на сгради, които се преустройват, реконструират, сменят своето предназначение или са ново строителство)

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен срок от подаване на заявлението

- Резултат от услугата

Описание

o  в деловодството на РЗИ  – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не