Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Какво представлява услугата

Описание

Регионалните здравни инспекции извършват проверка и издават удостоверение относно спазването здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
Удостоверението се издава във връзка с процедурата по регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, която се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 

Обхват на инспекцията:

 1. Инспекция на функционалното устройство на обекта, осигуреност с работни, спомагателни и допълнителни помещения
 2. Инспекция на материално-техническата база на обекта, включваща:
 3. Състояние на водопроводната и канализационна инсталации
 • осветление
 • отопление
 • вентилация
 • състояние на подовата настилка
 • състояние на стени и тавани
 • състояние на врати и прозорци
 1. Инспекция на медицинското оборудване:
 • осигуреност с медицинска апаратура и инструментариум съгласно спецификата на извършваната дейност
 1. Инспекция на санитарно-хигиенното състояние и провеждането на дезинфекции и стерилизации в обекта:
 • осигуреност с мивки с течаща топла и студена вода
 • налични дезинфекционни препарати за под, повърхности, медицински инструментариум, ръце на медицински персонал
 • разрешения за употреба от МЗ съгласно изискванията на Наредба № 44 от 2004г на МЗ за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати.
 1. Инспекция относно представяне на дезинфекционна програма и програма на ВБИ
 2. Инспекция на дейностите с отпадъци, генерирани в обекта – представяне на програма за управление на отпадъците и представяне на договор с лицензирана фирма.
 3. Вземане на проби за лабораторен /микробиологичен и химичен/ контрол за обективизиране на инспекцията, а именно:
 • Микробиологичен контрол за дезинфекция и стерилизация на:
  • работни повърхности;
  • апаратура;
  • ръце медицински персонал;
 • Инструментариум;
  • работно облекло.
 • Химичен анализ на използваните дезинфекционни препарати:
  • работен дезинфекционен разтвор;
  • концентрат дезинфекционен препарат.

 

При съответствие със здравните изисквания и редовна документация и изпълнение на даденото предписание се издава Удостоверение за спазване на здравните изисквания.

При несъответствие на здравните изисквания, неизпълнение на дадените предписания се прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение.

- Правно основание

 • Закон за лечебните заведения - чл. 40, ал. 4
 • Закон за здравето - чл. 10, ал. 1, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

1. заявление по образец;

2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава - за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

3.  правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

4. имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;

5. диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;

6. документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а - документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;

7. разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение.

 

Лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

 

Документ Свидетелство за съдимост - относно съдимостта на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани - се установява СЛУЖЕБНО от Изпълнителната агенция "Медицински надзор".

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

13 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да